Legislație

Internă

Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015

privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Data intrarii in vigoare : 31 iulie 2015

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:

  1. a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
  2. b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
  3. c) soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;
  5. e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;

  6. f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
  7. g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

    (3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi nu beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1), vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), anularea contribuţiei se efectuează prin depunerea unei cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate. Prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

    (5) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis şi comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta emite şi comunică, din oficiu, decizie de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac.

    (6) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar contribuţia se scade din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

    (7) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent nu a emis decizia de impunere prin care să stabilească cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acesta nu mai emite nicio decizie.

    (8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care au efectuat plata contribuţiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

               PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                     VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

                    PREŞEDINTELE SENATULUI

          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    Bucureşti, 24 iulie 2015.

    Nr. 225.

 

                            -----

< Înapoi la lista deciziilor