Legislație

Internă

Metodologia de selectare si finantare a centrelor alternative de tip familial la protectia institutionalizata

ORDIN nr. 61 din 14 ianuarie 2016

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016

EMITENT:

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

PUBLICAT ÎN:

MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016


Data Intrarii in vigoare: 25 Ianuarie 2016

-------------------------------------------------------------------------


  Având în vedere:

  - art. 99 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Nota nr. 103/ANPD din 7 ianuarie 2016 a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,

  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

  ART. 1

  Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  ART. 2

  Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  ART. 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

             sociale şi persoanelor vârstnice,

                 Gabriel Lungu,

                secretar de stat

  Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

  Nr. 61.

  ANEXĂ

                  METODOLOGIE

        de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul

      protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016

  ART. 1

  Proiectele finanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, sunt menite să determine creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor respecta prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

  ART. 2

  (1) Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

  (2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

  ART. 3

  (1) Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanţatoare: asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilităţi la alternative de tip familial la protecţia instituţionalizată, în vederea promovării condiţiilor de viaţă independentă şi integrare în comunitate.

  (2) Activităţi eligibile reprezintă înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi sau locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi.

  ART. 4

  (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanţatoare.

  (2) Etapele procedurii de selecţie sunt:

  a) publicarea anunţului de participare;

  b) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritatea finanţatoare (www.anpd.gov.ro), a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;

  c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod poştal 010097, Bucureşti);

  d) verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

  e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;

  f) efectuarea vizitelor de precontractare;

  g) comunicarea rezultatelor;

  h) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;

  i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

  ART. 5

  (1) Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

  (2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.

  (3) Din motive temeinice, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.

  ART. 6

  (1) Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat.

  (2) Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

  (3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

  ART. 7

  (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al conducătorului Autorităţii finanţatoare şi cuprinde în principal următoarele informaţii:

  a) informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;

  b) cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

  c) termenii de referinţă;

  d) instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;

  e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;

  f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

  g) modelul contractului de finanţare nerambursabilă.

  (2) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului conducătorului Autorităţii finanţatoare privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016, Autoritatea finanţatoare publică pe site-ul www.anpd.gov.ro documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

  ART. 8

  Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să comunice prin postarea pe site-ul www.anpd.gov.ro şi orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

  ART. 9

  Propunerea de proiect se depune la sediul Autorităţii finanţatoare din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

  ART. 10

  (1) Componenţa nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

  (2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

  (3) În cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

  (4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.

  (5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

  (6) Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului Autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

  (7) Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

  (8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor.

  (9) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de contestaţii, a cărei componenţă nominală este aprobată prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

  (10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.

  ART. 11

  (1) Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează numai după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.

  (2) Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

  (3) Contribuţia beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

  (4) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicită a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.

  (5) Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în decursul unui an fiscal.

  ART. 12

  (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

  (2) Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, însoţite de documentele justificative.

  (3) Atunci când pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  (4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilă, şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.

  ART. 13

  (1) Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanţării nerambursabile în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului Autorităţii finanţatoare.

  (2) Metodologia de monitorizare include atribuţiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanţate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

  ART. 14

  (1) Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate.

  (2) Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

  (3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.

                   ------

< Înapoi la lista deciziilor